w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Życiowe i zawodowe drogowskazy

Życiowe i zawodowe drogowskazy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 informuje, że od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31.12.2023 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX ,Wspieranie włączenia społecznego i walkaz ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Życiowe i zawodowe drogowskazy
Projekt będzie realizowany w 3 edycjach trwających po 10 miesięcy
Projekt ma na celu:
- zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 51 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Otwockiego, poprzez realizację zindywidualizowanych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym,
- zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Otwockiego oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.
Grupę docelową projektu stanowią osoby:

1. które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy.
2. które należą do osób z jednej lub z kilku niżej wymienionych grup:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
3. uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu otwockiego w województwie mazowieckim.

Program uwzględnia:

1. Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego uczestnika programu i opracowanie dla każdego uczestnika programu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.
2. Pracę socjalną.
3. Poradnictwo psychologiczne.
4. Warsztaty motywacyjne.
5. Indywidualny coaching życiowy.
6. Warsztaty dorosłości.
7. Kursy i staże zawodowe.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w projekcie „Życiowe i zawodowe drogowskazy” prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, tel. 22/719 – 48 -10

 

baner unia