w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r., w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1275) o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się, jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

 Warunkiem otrzymania dofinansowania jest: prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych  z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 Narodowy Fundusz Zdrowia nie partycypuje w finansowaniu tego zadania, ponieważ sprzęt rehabilitacyjny jest nieobjęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

pdfTreść ogłoszenia95.92 KB

docxWniosek o dofinansowanie22.48 KB

 

Otwock, dn. 04.09.2023

PCPR.ON.7222.II.07.2023

           

               Podmioty realizujące rehabilitację

                    w szczególności ze środków                                                                                                           publicznych

 

 

 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r., w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1275) o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się, jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest: prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych  z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie partycypuje w finansowaniu tego zadania, ponieważ sprzęt rehabilitacyjny jest nieobjęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Komunardów 10, 
05-402 Otwock, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku. 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z obowiązku podatkowego.
  3. Ofertę cenową lub kosztorys przedwstępny lub fakturę  PRO  FORMA  sprzętu rehabilitacyjnego.
  4. Zaświadczenie o pomocy de minimis obejmujące rok bieżący kalendarzowy oraz dwa poprzedzające lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
  5. Pisemne informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się objęciem pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
  6. Zaświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.
  7. Oświadczenie, że nie jest się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
  8. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców w załączeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baner unia