w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Wyrównywanie różnic między regionami III 2023

Informacja.

Powiat Otwocki przystąpił do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2023 r., którego głównym zadaniem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Na powyższy cel Powiat pozyskał środki finansowe w wysokości 124 169 zł.

W ramach obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie poruszania się i komunikowania) Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 777 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac modernizacyjno-budowlanych w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna.

W obszarze F (przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ) Powiat otrzymał 83 392 zł, które zostaną przeznaczone na remont podłóg w pomieszczeniach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie oraz wykonanie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej wraz z przystosowaniem kotłowni budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Wyrównywanie różnic między regionami III 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ;
 7. Obszar G – finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu oraz wysokość dofinansowania:

 1. obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Wysokość dofinansowania wynosi do 165.000 zł, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 35% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

 1. obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w współdzieli socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
 2. obszar D
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania:

 • 135.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 110.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 330.000 zł dla autobusów;

Dofinansowanie PFRON na realizację projektów nie może przekroczyć:

 • 75% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • 85% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego warsztatów terapii zajęciowej
 1. obszar F – warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Druki do pobrania:

 1. pdfProgram wyrównywania różnic między regionami III118.48 KB
 2. pdfZasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G.115.48 KB
 3. pdfWniosek174.22 KB

Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku, znajdują się zasadach Programu.

Wnioski dotyczące obszarów B,C,D,F będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do dnia 06.02.2023 r.

Wnioski z obszaru A oraz E przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.

                                                                                              Małgorzata Woźnicka

                                                                                                 Dyrektor PCPR

 

baner unia