w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktywny samorząd 2019 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

aktywny samorzad m1                      aktywny samorzad m1 2

Informujemy, iż w ramach programu” Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomiony został w bieżącym roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Modułu I Obszar C Zadanie1).
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Wysokość dofinansowania:
1. dofinansowanie – 10.000 zł,
2. wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu.
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, tel. (22) 719-48-10/12 wew. 3 lub pobrać ze strony internetowej www.pcprotwock.pl w zakładce → Programy PFRON → Aktywny Samorząd 2019 → do pobrania - moduł I
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 31.08.2019 r.

Aktywny Samorząd - Moduł II

logo aktywny samorząd

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II w 2019 roku mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Szczegółowe informacje oraz druki obowiązujących wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pcprotwock.pl w zakładce → Programy PFRON → Aktywny Samorząd 2019 → do pobrania - moduł II lub w siedzibie Centrum.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MODUŁ II:
od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. – dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – semestr letni roku akademickiego 2018/2019
od dnia 16 września 2019 r. dnia 10 października 2019 r.semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020
Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie !!!
Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

 

UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie Powiatu Otwockiego.

Aktywny Samorząd - Moduł I

aktywny samorzad m1                      aktywny samorzad m1 2

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ I

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd”:
MODUŁ I:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:
- wkład własny – 15%,
- dofinansowanie – 10.000 zł.
o Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy , adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:
- wkład własny – 25%,
- dofinansowanie – 4.800 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 800 zł,
o Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego:
- wkład własny – 25%,
- dofinansowanie – 4.800 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
• dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

o Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
- wkład własny – 15%,
- dofinansowanie – 4.000 zł.

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk:
- wkład własny – 10%,
- dofinansowanie:
• dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.
o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
- dofinansowanie:
• dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
o Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku:
- wkład własny – 30%,
- dofinansowanie – 6.000 zł.
o Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy:
- wkład własny – 10%,
- dofinansowanie – 2.500 zł.
o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – 10%,
- dofinansowanie – 1.500 zł.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- dofinansowanie – 3.500 zł.
o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – 10%,
- dofinansowanie:
• przy amputacji w zakresie ręki – 9.000 zł,
• przy amputacji przedramienia – 20.000 zł,
• przy amputacji ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
• przy amputacji na poziomie podudzia – 14.000 zł,
• przy amputacji na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
• przy amputacji uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:
- wkład własny – 10%,
- dofinansowanie do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3.

o Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania:

- wkład własny – 35%,
- dofinansowanie – 5.000 zł.

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:
- wkład własny – 15%,
- dofinansowanie – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - MODUŁ I:
03.06.2019 – 31.08.2019 r.
UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie Powiatu Otwockiego.

 

baner unia