w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktywny Samorząd 2018

AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ I

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,
Adresat programu
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)– 600 zł,
Adresat programu
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu,
3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 1:
• dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
Adresat programu
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 2:
• dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
Adresat programu
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,
Adresat programu
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
• w zakresie ręki – 9.000 zł,
• przedramienia – 20.000 zł,
• ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
• na poziomie podudzia – 14.000 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
• uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
Adresat programu
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C 3,
Adresat programu
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
• 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Adresat programu
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Szczegółowe informacje oraz druki obowiązujących wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pcprotwock.pl w zakładce → Programy PFRON → Aktywny Samorząd 2018 → do pobrania - moduł I lub w siedzibie Centrum.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MODUŁ I:
od dnia 07 maja 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie Powiatu Otwockiego.

AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) w ramach Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II w 2018 roku mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Szczegółowe informacje oraz druki obowiązujących wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pcprotwock.pl w zakładce → Programy PFRON → Aktywny Samorząd 2018 → do pobrania - moduł II lub w siedzibie Centrum.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MODUŁ II:
od dnia 05 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
od dnia 17 września 2018 r. dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

 

UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie Powiatu Otwockiego.

 

baner unia