w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Polityka Prywatności

Deklaracja dostępności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informujemy, że każdy ma prawo:

• Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
• Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
• Wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcją itp.

Żądanie powinno zawierać:

• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
• jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt tel. 22 719 48 10 lub 12,
788 40 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfDeklaracja dostępności PCPR Otwock643.44 KB

pdfPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla obywatela zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – jednostka Organizacyjna Powiatu Otwockiego.
Miejsce zbierania i przetwarzani danych:
ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

2) inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku jest Pan/Mariusz Martyniak, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4) Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku są przetwarzane przez Administratora w celu:
a) wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku,
b) realizacji umów zawartych ze zleceniobiorcami, kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
5) Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie - zgodnie z zatwierdzoną instrukcją archiwalną i jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6) Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa pkt 4, mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

7) Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
8) Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9) Administrator pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane osobowe dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
- osoba, której dane osobowe dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której dane osobowe dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane osobowe dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej prze tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane osobowe dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem.
10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
11) Klient Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
12) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
13) Podanie danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Klauzula informacyjna Akcji „Paczka Żywnościowa” w ramach Modułu IV programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Otwocku, przy ul Komunardów 10, 05-402 Otwock.
• Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu 22 779 24 33 bądź adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię nazwisko i adres zamieszkania przetwarzane będą w związku z akcją organizowaną przez PCPR w Otwocku przy współudziale Gminy Pani/Pana miejsca zamieszkania – „Paczka żywnościowa” organizowaną w ramach Modułu IV programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, której jest Pan/Pani Beneficjentem.
• Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem, oraz podmiotom obsługującym Administratora w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, prawnej, księgowej. W szczególności Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku z rozliczeniem finansowania akcji.
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań administratora
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
• Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i archiwizowania. Ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
c. przenoszenia swoich danych osobowych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podanie przez Pani/Pana danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w akcji.
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

baner unia